آدرس وبسایت:

www.aboohosseinelajshiraz.com

نام وب سایت:

مترجم الاطباء فی الشیراز